Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu PlanetaLEGA.cz


platné od 1. 6. 2007  

1. ÚVOD

Na těchto stránkách Planeta LEGA.cz je provozován internetový obchod se spotřebním božím. Majitel a provozovatel Josef Adámek je oprávněn provozovat volnou živnost: „Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny“ na základě živnostenského listu Č.j. OZU/ZLF/3393/2007/Mi vydaného v Chrudimi dne 12.6.2007 Městským úřadem Chrudim, odbor Obecní živnostenský úřad, evidenční číslo: 360304-18417.

2. SMLUVNÍ STRANY

2.1 Prodávající:

PlanetaLEGA.cz
Josef Adámek
Strojařů 1223
537 01 Chrudim IV.
IČ: 68479913 DIČ: CZ7407103495

2.2 Kupující:

Kupujícím je ten, kdo se zaregistroval jako zákazník na těchto stránkách, tedy vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní kontakt, E-mail, atd...) a provedl závaznou objednávku, kterou následně potvrdil v souladu s podmínkami uzavření kupní smlouvy. Zákazník je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených v objednávce.

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované v objednávce kupujícího a to co do výrobce, názvu, druhu, množství, ceny apod. Informace o zboží a jeho vyobrazení na internetových stránkách internetového obchodu mají informativní a ilustrační charakter. Skutečný vzhled a parametry uvedeného zboží nemusí těmto údajům plně odpovídat a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

4. ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

4.1 Závazky prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

4.2 Závazky kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Uzavření kupní smlouvy

Objednávka odeslaná zákazníkem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v odeslané objednávce. Přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí formou odeslání e-mailu na e-mailovou adresu udanou kupujícím při registraci.

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením přijetí objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část nebo celou objednávku zrušit, pokud se zboží obsažené v objednávce již přestalo vyrábět nebo je dlouhodobě nedostupné nebo se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží nebo náklady prodávajícího na opatření objednaného zboží. Prodávající je v tom případě povinen o těchto uvedených skutečnostech kupujícího neprodleně informovat a kupující není nadále učiněnou objednávkou vázán.

5.2 Doručení a převzetí zboží

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení v místě dodání - oprávněná osoba. Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží v místě dodání, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou. Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.(více zde)

5.3 Úložní doba, částečné plnění

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.

5.4 Doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby - předávající osoby. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena předmětu koupě

Kupní cenou objednaného zboží je cena uvedena na internetových stránkách v době provedení objednávky zboží. Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní, vyhrazuje si majitel e-shopu možnost požadovat platbu 50% z celkové ceny objednávky předem.Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím nejpozději při převzetí zboží. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

6.2 Náhrada nákladů spojených s dodáním zboží

Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží stanovené v závislosti na hodnotě objednaného zboží. Způsob úhrady zboží stanoví kupující v objednávce zboží. Veškeré další související náklady spojené s balením a expedicí objednaného zboží hradí prodávající. (viz. ceník zde)

6.3 Ostatní náklady

Náklady na použití komunikačních prostředků vynaložené kupujícím v souvislosti s koupí zboží v internetovém obchodu nese kupující. Každá ze smluvních stran si tedy hradí veškeré ostatní náklady spojené s využitím internetové aplikace Planeta LEGA.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době viz. článek 5.3. těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu, způsobem uvedeným v přecházející větě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a vzniklé škody v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

Kupující je v souladu s ustanovením § 53 zákona číslo 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn ve lhůtě do 14 dnů od převzetí předmětu koupě odstoupit od kupní smlouvy. Pro platné odstoupení od smlouvy je zapotřebí v této lhůtě splnit následující podmínky:

- Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že od smlouvy odstupuje

- Písemně sdělit prodávajícímu skutečnost odstoupení od smlouvy adresovaným prodávajícímu na adresu Josef Adámek, Strojařů 1223, Chrudim IV., 537 01 např. prostřednictvím tohoto textu: Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetu na základě mé objednávky ze dne xx.xx.xxxx a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží poštovní poukázkou na mou adresu nebo na účet číslo: xxx Datum, podpis. 

- V textu odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, a dále údaj o tom, kam má být vrácena kupní cena (v případě bezhotovostní platby číslo účtu kupujícího nebo adresa pro zaslání peněžní poukázky).

- Současně s odstoupením od smlouvy je kupující povinen na svůj náklad vrátit prodejci kompletní objednané zboží, to znamená, že musí doručit zboží na adresu prodávajícího společně s výše uvedeným písemným sdělením o odstoupení od smlouvy. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato.

- Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a to včetně příslušenství (např. záručního listu, návodu, přiložených propagačních materiálů atd.) a s dokladem o koupi.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Možnost odstoupit od smlouvy dle § 53 odstavce 7 se nevztahuje na dodání zboží za podmínek uvedených v ustanovení § 53 odstavce 8 občanského zákoníku. Po splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze kupujícímu vráceny jím určeným způsobem. V opačném případě, tedy při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možno akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn naúčtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu obdrženou kupní cenu. Tuto částku poukáže prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od zrušení kupní smlouvy odstoupením.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE

8.1 Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době - záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na předmět koupě poskytuje prodávající standardní záruku danou zákonem. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným spolu s reklamovaným zbožím do sídla prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží.

8.2 Nároky z odpovědnosti za vady

Kupující při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

8.3 Uplatnění reklamace

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A SCHVÁLENÍ VOP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí českým právním řádem, zejm. zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

V okamžiku, kdy kupující na stránkách Planeta LEGA.cz klikne na odkaz "POTVRDIT OBJEDNÁVKU" umístěný pod formulářem objednávky, má se za to, že ze strany kupujícího byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Planeta LEGA.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již provedenou objednávku se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

zpět
Vaše IP adresa je: 54.205.106.192
LEGO e-shop. Nacházíte se v internetovém obchodě s LEGO stavebnicemi a najdete zde také další hračky!
Všechna práva vyhrazena Planeta-Lega.Cz - LEGO DUPLO a jiné stavebnice a hračky
LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. ©2013 The LEGO Group. LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. © 2013 Lucasfilm Ltd. & TM. Všechna práva vyhrazena.